Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod,

Cystoderma amiantinum 12 4Cystoderma amianthinum Scop. Fayod

 

Cystoderma amiantinum 12 18Cystoderma amianthinum Scop. Fayod

 

Cystoderma amiantinum 12 20Cystoderma amianthinum Scop. Fayod