Dichomitus campestris (Quél.) Domański & Orlicz

Poliporo piuttosto raro in valle Onsernone.

Dichomitus campestris Quél. Domański  Orlicz 2

 

Dichomitus campestris Quél. Domański  Orlicz

Parete poroide monostratificata.